Mollet del Vallés: cargos de confianza, asesores y políticos. Escándalo

ANUNCI de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, sobre nomenament de personal.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès fa públic acords aprovats en sessió del Ple de l'Ajuntament de 22 de juny de 2011 i per resolució d'Alcaldia de 23 de juny de 2011.

a) Acord de Ple de 22 de juny de 2011

1. Determinar els membres de la Corporació que exerciran els seus 
càrrecs en règim de dedicació exclusiva, és a dir, amb dedicació 
preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o amb dedicació parcial, 
és a dir, amb una dedicació mínima del 20% de la jornada ordinària, 
respectivament:

Nom i Cognoms Càrrec Tipus dedicació
Josep Monràs i Galindo Alcalde Exclusiva
Josep Maria Garzón i Llavina Regidor Exclusiva
Mercè Pérez Piedrafita Regidora Exclusiva
Ester Safont i Artal Regidora Exclusiva
Rafael Cabanilla Casado Regidor Exclusiva
Ana Maria Díaz Aranda Regidora Exclusiva
Alícia Domínguez González Regidora Exclusiva
Mireia Dionisio Calé Regidora Exclusiva
Antonio Felices Pérez del Corral Regidor Parcial
Josep Ramon Bertolín Edo Regidor Parcial
Mercè Bertran Fernández Regidora Parcial
Jesús Soler Gallardo Regidor Parcial
Susana Calvo Casadesús Regidora Parcial
Feliu Joan Guillaumes Ràfols Regidor Parcial
Noemí Fernández Fernández Regidora Parcial
Oriol López Mayolas Regidor Parcial

2. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupen les 
seves funciones en règim de dedicació exclusiva o parcial les retribucions 
que a continuació es relacionen

Càrrec Dedicació
Sou brut anual
Alcalde Exclusiva
65.000,00 Euros
Regidor/a coordinador/a Exclusiva
53.400,00 Euros
Regidor/a Exclusiva
45.000,00 Euros
Regidor/a Parcial
15.000 Euros
Regidor/a portaveu grup municipal Parcial
18.000 Euros

3. Establir a favor dels membres d'aquesta Corporació que no tinguin 
dedicació exclusiva o parcial, el règim de dietes següents:

a. Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 250,00 Euros.

4. Establir amb efectes del dia 23 de juny de 2011, a favor dels diferents 
Grups Polítics Municipals una dotació econòmica per l'import següent:

a. Component fix: 3.475,00 EUR íntegres per grup i mes

b. Component variable: 400,00 EUR íntegres per persona membre del grup i 
mes

5. Determinar el personal eventual que a continuació es relaciona i 
aprovar la seva retribució anual:

Denominació
Retribució anual
Director/a de Cooperació Territorial i Pla Estratègic
45.000 Euros
Responsable del Gabinet d'Alcaldia
45.000 Euros
Coordinador/a Tècnic/a
45.000 Euros
Coordinador/a Tècnic/a
45.000 Euros
Conductor/a
30.000 Euros

6. Determinar els llocs de treball de naturalesa directiva, corresponent 
als diferents òrgans directius de l'administració municipal, els instituts 
municipals i la fundació municipal Joan Abelló, que a continuació es 
relacionen, aprovant la seva retribució anual.

Denominació
Retribució anual
Director/a Gerent.
55.000,00 Euros
Director/a de serveis generals, innovació i planificació.
55.000,00 Euros
Director/a de serveis personals.
55.000,00 Euros
Director/a de serveis territorials i espai públic.
55.000,00 Euros
Director/a de serveis d'acció institucional i participació.
55.000,00 Euros
Gerent Institut municipal d'educació
42.712,10 Euros
Gerent Institut municipal de serveis als discapacitats
42.712,10 Euros
Gerent fundació municipal Joan Abelló
42.712,18 Euros

7. Nomenar provisionalment, amb efectes del dia 23 de juny de 2011, les 
persones que es determinen a continuació, per ocupar transitòriament, i 
en tant es convoquin els procediments de designació a que fa referència 
l'article 13 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, els llocs de treball de 
naturalesa directiva que s'especifiquen:

Nom i Cognoms Denominació
Anna M. Gómez Jiménez Director/a Gerent.
Ana Agüera Ponce Director/a de serveis generals, innovació i planificació.
Antonio Martínez Martínez Director/a de serveis personals.
Josep Quesada Tornero Director/a de serveis territorials i espai públic.
M. Pilar Peire Mari Director/a de serveis d'acció institucional i participació.
Núria Duñó Esteve Gerent Institut municipal d'educació
Pepa Ventura Altayó Gerent fundació municipal Joan Abelló

b) Per resolucions d'Alcaldia de 23 de juny de 2011:

1. Nomenament de personal eventual d'assessorament i/o confiança, 
amb dedicació de jornada laboral plena i depenent d'Alcaldia a:

Cognoms i nom Càrrec/Lloc de treball
González del Pozo, Raul Director/a de Cooperació Territorial i Pla Estratègic.
Del Pozo González, Patrícia Responsable del Gabinet d'Alcaldia.
Vilaseca Pellón, Joan Conductor

2. Cessament de personal eventual nomenat provisionalment el dia 11 
de juny de 2011 i que a continuació es relaciona:

Cognoms i nom Càrrec/Lloc de treball
Gómez Jiménez, Ana Maria Cap de Gabinet d'Alcaldia
González del Pozo, Raul Assessor de Govern
Vilaseca Pellón, Juan Conductor

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 28 del Reglament 
del personal al servei de les Entitats Locals (Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, de la Generalitat de Catalunya).

Mollet del Vallès, 23 de juny de 2011
Josep Monràs i Galindo
Alcalde
PG-296104 (11.186.015)